ภาพถ่าย

กลุ่มงานผสมโรคมะเร็งและสิ่งแวดล้อม

7-8 กุมภาพันธ์ 2019 - UC Berkeley

KCs ของสารเคมีรบกวนต่อมไร้ท่อและคณะทำงานเกี่ยวกับสารพิษในระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง

7-8 มีนาคม 2018 - UC Berkeley

KCs ของคณะทำงาน Neurotoxicants

17-18 กันยายน 2019 - UC Davis

KCs ของคณะทำงานเกี่ยวกับสารพิษในหัวใจและหลอดเลือด 2020

มีส่วนร่วมในการประชุมการประชุมทางไกลหลายชุดที่จัดโดย UC Berkeley เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2020

ลูกศรขึ้น